REGULAMIN
przyjmowania dzieł sztuki przez jednostki Zakopiańskiego Centrum Kultury z możliwością sprzedaży w sklepie internetowym www.zakopane-sklep.pl

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. 2016 r., poz. 1030, ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 r. poz. 827).

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży dzieł przez Komisanta oraz produktów promujących Zakopane w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym: www.zakopane-sklep.pl
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do artystek i artystów.
 3. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:
 1. Komisant/Zakopiańskim Centrum Kultury  z siedzibą w Zakopanem 34-500 przy ul. Chramcówki 35 , wpisaną do Rejestru  Instytucji Kultury, numer NIP 7361721434, numer REGON 363796911
 2. Jednostka Zakopiańskiego Centrum Kultury – jednostki, w których dzieła przekazane do sprzedaży stacjonarnej oraz internetowej będą znajdowały się w formie ekspozycji, tj. Miejska Galeria Sztuki, Centrum Kultury Rodzimej w willi Czerwony Dwór, Stacji Kultura Zakopane.
 3. Artysta/Komitent/Twórca – artyści, którzy są związani z zakopiańskim środowiskiem artystycznym i chcą zaprezentować swoje prace w ramach sklepu internetowego, które również będą stanowić formę ekspozycji w jednostkach Zakopiańskiego Centrum Kultury.
 4. Sklep – sklep internetowy należący do Komisanta, prowadzony pod adresem internetowym www.zakopane-sklep.pl, adres e-mail: sklep@zck.com.pl, w którym znajdować się będą wszystkie dzieła przekazane do Jednostki Zakopiańskiego Centrum Kultury.
 5. Dzieło – dzieło sztuki przyjmowane przez Komisanta do sprzedaży stacjonarnej i internetowej, przekazane przez Artystę/Komitenta/Twórcę. 
 6. Regulamin – zbiór postanowień i regulacji określających zasady sprzedaży w Sklepie oraz w Jednostce Zakopiańskiego Centrum Kultury.

§2. Strony umowy komisowej

1. Podpisać umowę komisową z Zakopiańskim Centrum Kultury może wyłącznie bezpośrednio artystka/artysta [zwana(-y) dalej zamiennie Komisantem, Twórcą lub Artystą], która(-y) spełnia kryteria wskazane w § 3. i kolejnych niniejszego Regulaminu.

§3. Sposób przyjmowania dzieł

 1. Przyjęcie dzieła opiniuje i zatwierdza Dyrekcja Zakopiańskiego Centrum Kultury.
 2. Zakopiańskie Centrum Kultury przyjmuje dzieła od Komisantów, według następujących wytycznych:
  a. zostały stworzone przez Twórcę mieszkającego w Zakopanem przez co najmniej ostatnich 5 lat
  lub
  b. zostały stworzone przez Twórcę posiadającego pracownię w Zakopanem
  lub
  c. zostały stworzone przez Twórcę posiadającego znaczenie dla środowiska twórczego Zakopanego.

§4. 

 1. Artysta zainteresowany sprzedażą dzieł sztuki w jednostkach Zakopiańskiego Centrum Kultury oraz w sklepie internetowym musi:
 2. przesłać dokumentację fotograficzną oferowanego Dzieła w postaci jpg na adres e-mail: sklep@zck.com.pl
 1. Wnioskodawcy do 7 dni roboczych od momentu przesłania dokumentacji fotograficznej poinformowani zostaną drogą mailową o decyzji podjętej przez Galerię.
 2. Każdy wnioskodawca będący Twórcą ma prawo przesłać dokumentację fotograficzną maksymalnie trzech Dzieł.
 3. Podpisanie umowy nastąpi po wcześniejszym umówieniu mailowym w jednostkach Zakopiańskiego Centrum Kultury
 4. Wartość jednostkowego dzieła przekazanego do sprzedaży stacjonarnej i internetowej nie może przekraczać kwoty 5 000 zł
 5. W przypadku podpisania umowy Komisant nie może odebrać dzieła z jednostki Zakopiańskiego Centrum Kultury przez okres 5 miesięcy.
 6. Komisant po przyjęciu dzieła zobowiązany jest:
  a )wyeksponować dzieło w Jednostce Zakopiańskiego Centrum Kultury oraz Sklepie opatrując go informacją o cenie i podstawowych parametrach w terminie 5 dni.
  b) zapewnić fachową informację dla zainteresowanych kupnem dzieła,
  c) zabezpieczyć dzieło przed kradzieżą poprzez jego umieszczenie na terenie komisu objętego całodobowym monitoringiem.
 7. Odpowiedzialność Komisanta:
  a) Komisant ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie dzieła w czasie jego umieszczenia w komisie wyłącznie w przypadku stwierdzenia po stronie Komisanta winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa w pieczy nad dziełem.
  b) Komisant ponosi odpowiedzialność w granicach rzeczywistej straty Komitenta, nie więcej jednak niż do ustalonej wartości ceny sprzedaży netto.
 8. Komitent zobowiązany jest odebrać dzieło z Jednostki Zakopiańskiego Centrum Kultury w następnym dniu roboczym po wygaśnięciu umowy.
 9. W przypadku nie odebrania dzieła w terminie 5 dni od wygaśnięcia umowy Komitent zobowiązany będzie do zapłacenia Komisantowi kary umownej w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki ponad ustalony w niniejszym punkcie termin.
 10. W przypadku sprzedaży dzieła Komisant niezwłocznie poinformuje Komitenta o tym fakcie i wypłaci mu należną cenę sprzedaży po potrąceniu prowizji.
 11. Fakt dokonania sprzedaży dokumentowany jest umową sprzedaży oraz fakturą VAT za prowizję.
 12. Dzieła przekazane do sprzedaży komisowej udostępniane są kupującym w czasie pracy Jednostek Zakopiańskiego Centrum Kultury oraz całodobowo w Sklepie.
 13. Ustalona przez Komisanta i Komitenta cena sprzedaży nie podlega negocjacji chyba, że umowa stanowi inaczej.
 14. Komisant wydaje kupującemu dzieło bezpośrednio po zawarciu umowy sprzedaży i zapłaceniu ceny.

§5. Odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca
krótki termin przydatności do użycia;

5.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.  w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8).  w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9.  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11. zawartej w drodze aukcji publicznej;

12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§7. Prawa autorskie

Autor/Komisant/Twórca podpisując umowę komisową oświadcza, iż wszelkie dzieła przekazane do Sklepu i Jednostek Zakopiańskiego Centrum Kultury stanowią jego wyłączną własność i nie jest obciążone prawami osób trzecich oraz że jest wolne od wad fizycznych i prawnych. 

§8. RODO

Komitent oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§9. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy regulamin stanowi integralną cześć umowy komisowej zawieranej pomiędzy Komisantem a Komitentem.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie internetowej Sklepu tj. od dnia 6 grudnia 2022 roku.
 3. Z ważnych przyczyn Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu Sklepu. Komitent zostanie poinformowany o ww. zmianach oraz dacie od której wejdą one w życie, poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie www.zakopane-sklep.pl oraz poprzez przesłanie jednolitego tekstu Regulaminu,
 4. informacji o wprowadzonych zmianach i dacie wejścia ich w życie na adres e-mail Komitenta, z którego przesłał do Komisanta propozycję dzieł. 
 5. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia gdy informacja o zmianie doszła do Komitenta drogą e-mailową w taki sposób, że mógł on się zapoznać z jego treścią.